Node.js คือ ตอนที่ 6 : การ Deployment และประสิทธิภาพ (Performance)

JavaScript, Node.js, TypeScript, ทำเว็บ, ทำแอพ, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
การ Deployment ใน Node.js1.1 การเตรียมแอปพลิเคชันสำหรับการ Deployment1.2 การ Deployment แอปพลิเคชัน Node.js การจัดการประสิทธิภาพ (…
Read More

Node.js คือ ตอนที่ 5 : การทำแอพแบบ Real-time ด้วย Socket.io

JavaScript, Node.js, TypeScript, ทำเว็บ, ทำแอพ, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ WebSockets เบื้องต้นเกี่ยวกับ Socket.io2.1 การติดตั้ง ทำแอพแชทขั้นตอนที่ 1: การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขั้นตอนที่ …
Read More

Node.js คือ ตอนที่ 4 : การใช้งานฐานข้อมูล (Databases)

JavaScript, Node.js, TypeScript, ทำเว็บ, ทำแอพ, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
ทำไมต้องใช้ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล SQL ที่ไช้ได้ใน Node.js2.1 Sequelize ฐานข้อมูล NoSQL ใน Node.js3.1 Mongoose ทำอย่างง่ายด้วย Node.js…
Read More

Node.js คือ ตอนที่ 3 : ระบบเครือข่าย (Networking) และ HTTP

JavaScript, Node.js, TypeScript, ทำเว็บ, ทำแอพ, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
ทำความเข้าใจกับ HTTP และเครือข่าย (Networking) ใน Node.js รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Express.js การทำแอพอย่างง่ายด้วย Express.js นอกเหน…
Read More

Node.js คือ ตอนที่ 2 : การเขียนโปรแกรมแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous Programming)

JavaScript, Node.js, TypeScript, ทำเว็บ, ทำแอพ, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
การเขียนโปรแกรมแบบอะซิงโครนัสคืออะไร การเขียนโปรแกรมแบบอะซิงโครนัสใน Node.js2.1 Callbacks2.2 Promises2.3 Async/Await การสร้างแอปพล…
Read More

Node.js คือ ตอนที่ 1 : โมดูล (Modules)

JavaScript, Node.js, TypeScript, ทำเว็บ, ทำแอพ, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
โมดูล (Modules) ใน Node.js คืออะไร เหตุใดโมดูลจึงมีความสำคัญในการทำแอพ การทำงานกับโมดูลใน Node.js โมดูล Node.js ในการทำแอพ: แอปพลิ…
Read More

Node.js คืออะไร

JavaScript, Node.js, TypeScript, ทำเว็บ, ทำแอพ, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
Node.js คืออะไร Node.js ทำงานอย่างไร การติดตั้งและตั้งค่า Node.js การสร้างเซิร์ฟเวอร์ Node.js อย่างง่าย สถาปัตยกรรม Node.js: ขับเค…
Read More