รับทำแอพรดน้ำผ่านเน็ต IoT

การให้น้ำอย่างถูกต้องและเพียงพอเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการปลูกพืช การให้น้ำมีด้วยกันหลายวิธีเช่น การใช้สายยางรดด้วยคน การใช้สปริงเกอร์ การใช้ระบบน้ำหยด ซึ่งแต่ละวิธีจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการลงทุน แรงงานคน ระยะเวลาที่ใช้ในการรด และปริมาณน้ำที่ใช้ ปัจจุบันแรงงานคนและแหล่งน้ำเป็นสิ่งที่หาได้ยาก ดังนั้นการใช้แรงงานคนและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็น

ระบบรถน้ำต้นไม้ผ่านเน็ตด้วย Raspberry Pi

การประหยัดน้ำ

แหล่งน้ำเป็นสิ่งที่หาได้ยากโดยเฉพาะแหล่งน้ำธรรมชาติ การนำน้ำเข้ามาใช้ในการเกษตรนั้นจะต้องมีในเรื่องของการใช้พลังงานทั้งน้ำมันและไฟฟ้าเพื่อนำน้ำนั้นมาใช้ในการเกษตร หลักการหนึ่งที่เป็นการลดต้นทุนและประหยัดพลังงานคือ การพยายามใช้น้ำให้น้อยที่สุดจึงมีการคิดค้นในเรื่องของการใช้ระบบน้ำหยด ซึ่งระบบน้ำหยดเป็นระบบการลดน้ำที่ใช้ปริมาณน้ำน้อย โดยเทคนิคที่สำคัญคือ การให้ปริมาณน้ำที่น้อยเป็นระยะเวลานาน เพื่อให้น้ำมีเวลาซึมลงสู่พื้นดินไม่ไหลออกด้านข้างมากนัก ทำให้น้ำซึมสู่รากของพืชได้ลึกและไม่แผ่วงกว้างออกไป ซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองน้ำและทำให้วัชพืชขึ้นเป็นจำนวนมาก จากหลักการนี้การทำแอพเพื่อลดน้ำผ่านอินเตอร์เน็ตจะช่วยได้คือ เราสามารถที่จะรดน้ำน้อยแต่ว่าบ่อยๆได้ ทำให้เกิดการประหยัดน้ำอย่างเช่นรดน้ำเช้าเย็นเป็นระยะเวลาสั้นๆทุกวัน

Raspberry Pi

การประหยัดแรงงานคน

การรดน้ำบ่อยๆ เป็นการสิ้นเปลืองแรงงานคน เพราะต้องใช้เวลามากและคนจำนวนมากในการช่วยกันรดโดยเฉพาะหากเป็นการลากสายยาง จะต้องมีการย้ายสายบ่อยครั้งทำให้เสียเวลารวมถึงในการทำงานในช่วงเวลากลางวันที่มีแดดร้อน การจัดหาแรงงานที่ทำงานได้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นการสั่งรดน้ำผ่านอินเตอร์เน็ตทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้ง่าย รวมถึงเจ้าของสวนก็สามารถทำเองได้แม้จะมีงานประจำก็สามารถสั่งงานผ่านทางโทรศัพท์มาทำการลดน้ำได้แม้จะไม่ได้อยู่ที่สวนก็ตามจึงเป็นการประหยัดแรงงานคนได้อย่างดี โดยเรารับทำแอพที่สามารถสั่งงานได้ทั้งทางโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน

ESP8266

รับทำแอพรดน้ำต้นไม้ด้วย Raspberry Pi และ ESP8266

ด้วยความสามารถของ Raspberry Pi และ ESP8266 ทำให้การควบคุมอุปกรณ์รดน้ำอย่างโซลินอยด์วาล์วเป็นเรื่องง่าย โดย ESP8266 จะมีหน้าที่ควบคุมโซลินอยด์วาล์วในการเปิดปิดน้ำ สามารถสั่งงานผ่านทาง WiFi ได้ และใช้ Raspberry Pi  ทำหน้าที่เป็น IoT Gateway เพื่อรับคำสั่งจากโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์และสั่งงานไปยังอีเอสพี 8266   เพื่อทำการเปิดปิดน้ำ โดยสามารถตั้งเวลาในการรดและระยะเวลาในการรดแต่ละครั้งไว้ล่วงหน้าได้ ทำให้สะดวกต่อการรดน้ำมากขึ้น โดยเรารับทำแอพบน EsP8266 ที่ใช้ในการควบคุมโซลินอยด์วาล์วและรับทำแอพ IoT Gateway บน Raspberry Pi

โซลินอยด์วาล์ว