Linux Mint 18.1 การตั้งค่า Workspace

ในกรณีที่เรามีงานหลายประเภทยกตัวอย่างเช่น กำลังเขียนโปรแกรมพร้อมกับหาข้อมูล บางครั้งในการเขียนโปรแกรมอาจจะมีการเปิดซอฟต์แวร์ที่ใช้งานหลายหน้าต่าง ในขณะเดียวกันหน้าจอในการค้นหาข้อมูลก็อาจจะต้องมีการเซฟรูปภาพหรือแก้ไขรูปภาพไปด้วยพร้อมกัน

เราสามารถแยกงานออกไปเป็นแต่ละ workspace ได้ เพื่อทำให้การสลับหน้าต่างของแต่ละงานนั้นทำได้ง่ายเหมือนกับว่ามีหน้าจอหลายหน้าจอ ทำให้ไม่ต้องย่อและขยายหน้าต่างสลับไปมาบ่อยครั้งทำให้การรับทำแอพทำได้สะดวกโดยเฉพาะในการรับทำแอพพลิเคชั่นจะต้องมีการเปิดซอฟต์แวร์เพื่อทำการเขียนโปรแกรมและหาข้อมูลหลายหน้าต่างมาก

Linux Mint 18.1 ติดตั้งและใช้งาน